ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Παρακάτω είναι τα φύλλα εργασίας και σύνδεσμοι σε σελίδες όπου διαδραστικά μπορείτε να κατανοήσετε τις έννοιες των αντίστοιχων κεφαλαίων:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φ.Ε.1ο

Διανύσματα (διαδραστικό)

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Φ.Ε.2ο

Μετατόπιση-Διάστημα (διαδραστικό)

Θέση

Μετατόπιση