ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το  Γενικό Λύκειο Σορωνής  θα πραγματοποιήσει  εκπαιδευτική εκδρομή της Β Λυκείου  στο πλαίσιο Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Μαθαίνω για τα δάση στα Δωδεκάνησα. Ρόδος και Τήλος».

Για τον σκοπό αυτό ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους κλειστές προσφορές. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση που θα βρείτε εδώ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: 

«Προσφορά για 4ήμερη εκδρομή ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ στην Τήλο».

Η καταληκτική ημερομηνία είναι: Τετάρτη  21 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:30μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα γίνει: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00μ.μ.