ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: EUROSCOLA

O σχολικός διαγωνισμός συγγραφής γραπτού δοκιμίου με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;». θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015.

Κατά την ημέρα του σχολικού διαγωνισμού, της συγγραφής δηλαδή του γραπτού δοκιμίου, θα πρέπει οι μαθητές, με ευθύνη των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολόγων) και ΠΕ 13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) μέσα σε ένα δίωρο, εντός του σχολείου τους και με την επίβλεψη εκπαιδευτικού/ων, στα πρότυπα γραπτής δοκιμασίας, να γράψουν έκθεση με βάση το προαναφερόμενο θέμα. Μετά το τέλος του δίωρου οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συγκεντρώσουν όλα τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, να σφραγίσουν τα ονόματα τους και να τα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εντός πέντε (5) ημερών και να συνοδεύονται από τα εξής:

α. λίστα με τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που κατέθεσαν γραπτό δοκίμιο και ως εκ τούτου δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό Euroscola,

β. τον γενικό βαθμό προαγωγής (δηλαδή τον τελικό βαθμό της προηγούμενης τάξης από αυτήν που φοιτά),

γ. τυχόν ύπαρξη πιστοποίησης ξένης γλώσσας, φωτοαντίγραφο, το οποίο να αναγράφει το επίπεδο γνώσης αυτής και

δ. τη βαθμολογία των ξένων γλωσσών στον έλεγχο προαγωγής στην περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής ή η μαθήτρια δε διαθέτει πιστοποιημένο τίτλο ξένης γλώσσας.

Η αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή (ποσοστό 60% επί της συνολικής βαθμολογίας), την κατοχή πιστοποίησης ξένης γλώσσας (θα προηγηθούν οι κάτοχοι της υψηλότερης βαθμίδας πιστοποίησης ? ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας) και την επίδοση στα μαθήματα η οποία θα προκύπτει από τον έλεγχο προαγωγής στην τάξη στην οποία τώρα φοιτούν οι μαθητές (ποσοστό 20% επί της συνολικής βαθμολογίας).

Οι προσφερόμενες θέσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι είκοσι τέσσερις (24) μαθητές Β΄ και Γ΄ όλων των τύπων Δημοσίων ή Ιδιωτικών Λυκείων (ΓΕ.Λ., Λυκειακών Τάξεων, ΕΠΑ.Λ.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η ηλικία του διαγωνιζομένου μαθητή ή μαθήτριας δε θα υπερβαίνει το 21ο έτος. Στις Σχολικές Μονάδες στις οποίες φοιτούν αλλοδαποί μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. και οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στον σχολικό διαγωνισμό Euroscola θα πρέπει εγκαίρως να προσκομίσουν στις Διευθύνσεις τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία θα πιστοποιείται ότι δύνανται να ταξιδέψουν σε χώρα του εξωτερικού.

Για την προετοιμασία τους οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το παρακάτω σύνδεσμο:

Το Κοινοβούλιο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: Ενισχυμένος ρόλος στη διαμόρφωση της Ευρώπης

Σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για τον διαγωνισμός εδώ και εδώ.